KONKURS – WAKACYJNE STEPOWANIE 2019

§ 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs pt. „Wakacyjne stepowanie” organizowany jest przez Tip Tap Warszawa ul. Niewielka 29a/59 00-713 Warszawa NIP 5213435954 oraz Bloch Poland Sp. z o.o. ul.Corazziego 4/7 00-087 Warszawa NIP 5252673563, zwanych dalej Organizatorami.
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 17 lipca 2019 i potrwa do 2 września 2019 roku.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 września 2019 roku, a wręczenie lub wysłanie nagrody nastąpi 17 września 2019 roku.

§ 2. KONKURS

 1. Tip Tap Warszawa & Bloch Poland organizują konkurs na film krótkometrażowy „Wakacyjne stepowanie”.
 2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu filmu krótkometrażowego, który tematycznie będzie związany ze stepowaniem podczas wakacji.
 3. Celem Konkursu jest:
  1. promowanie stepowania w Polsce,
  2. inspirowanie innych do rozpoczęcia przygody ze stepowaniem

§  3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie może brać udział każdy.
 2. Do konkursu należy zgłaszać filmiki krótkometrażowe wcześniej niepublikowane, nieprezentowane i nienagradzane w innych konkursach.
 3. Film zgłoszony do konkursu powinien zostać nakręcony przy pomocy telefonu komórkowego, w poziomie.
 1. Zgłoszenie filmów do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody na prezentowanie zgłoszonych prac przez Organizatorów w swoich materiałach reklamowych
 2. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych i informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie Organizatorów oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
 3. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby Konkursu, mając prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.
 4. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie w celach związanych z Konkursem.
 5. Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 film.
 1. Filmy muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
  1. długość filmu od 30 sekund do 1 minuty,
  2. b) w filmie może występować tylko 1 osoba,
  3. c) film może być nagrany z muzyką lub bez (acapella)
  4. d) film musi zawierać ścieżkę dźwiękową (musi być słychać stepowanie)
  5. e) uczestnik musi stepować w butach firmy Bloch

 

 1. Filmy muszą zostać opublikowane w mediach społecznościowych na profilach osób zgłaszających się do Konkursu oraz muszą zawierać poniższe oznaczenia:

#tiptapandblochwarszawa  – główny hasztag konkursowy

#tiptapwarsaw #blochwarszawa

Facebook: @bloch.warszawa,  @bloch.dance,  @tiptapwarsaw,

Instagram: @bloch_eu,  @tiptapwarsaw,

 

 1. Każdy uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie, musi zacząć obserwować profil Bloch Warszawa i Tip Tap Warszawa w mediach społecznościowych, poniżej dokładne nazwy kont:

Facebook: @bloch.warszawa,  @bloch.dance,  @tiptapwarsaw

lub Instagram: @bloch_eu,  @tiptapwarsaw

 

 1. Filmy w dużej rozdzielczości prosimy przesłać na adres email: magda@tiptap.pl, w postaci linku ze strony do przesyłania dużych plików – wetransfer.com.
 1. Email musi zawierać tytuł: „wakacyjne stepowanie 2019” oraz wysłany plik musi być opisany jak poniżej:

„wakacyjne stepowanie_imię i nazwisko”.

 

§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

 1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez przedstawicieli Organizatorów.
 2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
  1. zgodność z tematem i celami Konkursu,
  2. spełnienie wymogów opisanych w Regulaminie,
  3. atrakcyjność i przejrzystość prezentowanej formy,
  4. twórcze podejście do zagadnienia oraz rytmiczność i muzykalność,
  5. dobra zabawa.
 3. Organizator przyzna 1 nagrodę, przekazaną na ten cel od Bloch Poland.
 4. Organizator ma prawo do nie przyznania nagrody w przypadku małego zainteresowania Konkursem.
 5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.

§ 5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD

 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 16 września 2019 roku.
 2. Decyzje dotyczące wygranego filmu są wiążące i ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 3. Laureat zostanie poinformowany o wynikach Konkursu drogą email’ową, a nagroda zostanie wysłana pocztą na uzgodniony adres.
 4. Koszt przesyłki pokrywa Organizator (Tip Tap Warszawa)

§ 6. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że osoba występująca lub uwidoczniona na filmie wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie.
 2. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z filmu zgodnie z niniejszym regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za upowszechnianie filmu na stronie internetowej, stronie youtube.com oraz w mediach społecznościowych Organizatorów oraz inne przypadki publicznego udostępniania.
 3. Nagrodzony film oraz wybrane filmy konkursowe będą wyświetlane w sklepie Bloch Poland przy ul. Corraziego 4/7 w Warszawie
 4. Nadesłane na Konkurs pliki filmów przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatorów.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.

Kliknij tutaj aby pobrać regulamin w formacie .pdf